Vitajte na na našej inzertnej handmade stránke

Handmaderemeslo.sk je obchodným miestom, ktoré sprostredkováva predaj a nákup handmade výrobkov medzi predávajúcim a nakupujúcim. Prevádzkovateľ servera handmaderemeslo nie je predajcom tovaru, ani jeho kupujúcim.

Prevádzkovateľ servera nepredáva vlastný tovar, výrobky a nie je zodpovedný za predávaný tovar, výrobky (správnosť vyobrazeného tovaru, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnosť a pod.) A nie je zodpovedný za kúpu, predaj, reklamáciu či za prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim. Prevádzkovateľ servera rovnako nezodpovedá za prípady, keď sa ukáže, že identita registrovaného užívateľa nebola správna. Prevádzkovateľ servera identitu predávajúcich a kupujúcich nepreveruje.


Ako postupovať:

Jednoducho si vytvoríte registráciu, /pri registrácii prihlasovacieho mena nepoužívajte diakritiku, mäkčene ani dĺžne/, následne sa prihlásite a môžete okamžite pridávať svoje inzeráty, výrobky a využívať priestor pre vaše inzeráty a to v neobmedzenom počte.Kedykoľvek môžete svoje inzeráty, výrobky upravovať, aktualizovať.Už po registrácii a prihlásení na stránku môžete naplno pridávať svoje inzeráty, výrobky.Pridávate výrobky cez stránku Pridať inzerát, výrobok a upravujete a aktualizujete  cez stránku Moje inzeráty, výrobky efektívne a prehľadne.

Platba za prenájom priestoru

Na stránke využívate kompletný a neobmedzený priestor pre vaše výrobky.Stránka poskytuje bezpečné prostredie pre predaj ručne vyrábaných výrobkov a vašich prác handmade. Vaša platba pokrýva naše výdavky, či už technického rázu (prevádzka IT, administrácia, ľudské zdroje, vývoj, reklama a propagácia), tak i realizácia vašej reklamy pre vaše výrobky, propagácie (PR, marketing, reklama), z čoho plynú naše náklady.Vaše práce a výrobku sú pravidelne propagované po celú dobu členstva.

Platba za prenájom priestoru:

Suma  za prenájom priestoru je 15 € na dobu 12 mesiacov

/čiže mesačne vás to bude stáť cez 1 euro/

suma sa platí spolu za celé obdobie 12 mesiacov

žiadne iné provízie a pod.

Po registrácii sa prihláste a naplno môžete pridávať výrobky. Informácie o úhrade za prenájom priestoru stránky a inštrukcie vám prídu spolu z registráciou  na váš email.Do správy pre príjemcu napíšte vaše meno, priezvisko pre identifikáciu platby za prenájom priestoru na stránke.

  • počas celého prenájmu priestoru môžete neobmedzene pridávať a upravovať svoje výrobky
  • počas celého obdobia budú vaše práce a výrobky propagované a zdielané na soc. sieťach

Samozrejme po skončení obdobia sa členstvo môže predlžiť na ďalšie obdobie.

 


Jednoducho si vytvoríte registráciu, následne sa prihlásite a môžete okamžite pridávať svoje výrobky, využívať priestor pre vaše výrobky a to v neobmedzenom počte.Kedykoľvek môžete svoje výrobky upravovať, aktualizovať.Už po registrácii a prihlásení na stránku môžete naplno pridávať svoje práce, výrobky.Výzva na úhradu za prenájom priestoru na stránke vám príde na váš uvedení email, ktorý ste zadali pri registrácii.V emaily budú inštrukcie ako zaplatiť za prenájom na stránke.

Čo ponúkame za členstvo? Propagáciu a reklamu vašich výrobkov:

Ponúkame jednoduché prostredie a ovládanie stránky.K výrobku si okrem fotografií viete vložiť link na svoje webové stránky, alebo link na Facebook stránky, dokonca i pridať vlastné video cez URL adresu z Youtube, alebo Vimeo stránok.Každý predajca a jeho profil, výrobky budú propagované cez naše soc.siete uvedené na stránke a to cez Facebook stránky, Facebook skupiny a účte na Instagrame.

  • výrobky budú propagované v pravidelnom intervale každý týždeň po dobu vášho prenájmu priestoru na stránke.O nič sa nestaráte a vaše výrobky spropagujú a zdieľajú tí ktorý vedia ako na to a to sú naši šikovní IT pracovníci.
  • vaše práce, výrobky budú okamžite zdielané na soc.sieťach cez niekoľko tisíc užívateľov, ktorý uvidia vaše výrobky.A to je na nás, aby ste čo najviac predávali a boli spokojný zo službami na našej stránke.
  • ku každému výrobku budeme robiť SEO analýzu a vkladanie kľúčových slov vašich výrobkov a popisov pre vyhľadávač GOOGLE, aby vaše výrobky čo v najväčšej miera našiel váš potencionálny zákazník.

 

Vaše výrobky a práce propagujeme, prezentujeme na soc.sieťach:

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/571770026789395/

https://www.facebook.com/Handmade-remeslo-119367949749154

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/handmaderemeslo/

PINTEREST

https://sk.pinterest.com/handmaderemeslo/handmade/

 


 

Výhody pre inzerentov, predajcov

môžeš predávať neobmedzené množstvo tovaru, výrobkov a prezentovať svoj obchod so všetkým, čo k tomu patrí.

Neobmedzené aktualizovanie inzerátov, výrobkov

Neobmedzený počet inzerátov, výrobkov handmade 

Pridávanie vlastných odkazov na web stránku, Facebook stránku

Propagácia vašich výrobkov i profilu predajcu na soc. sieťach v pravidelných intervaloch


Podmienkou sprostredkovanie predaja tovaru alebo jeho kúpy prostredníctvom serveru je súhlas s touto zmluvou. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo voľným združením fyzických osôb zastupovaných jednou osobou, je povinný pri registrácii zadať meno, priezvisko, plnú adresu (stálu alebo prechodnú), e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno a heslo. Užívateľ je povinný prevádzkovateľa servera informovať o zmene ktoréhokoľvek z týchto údajov opravou týchto údajov a udržiavať tieto údaje aktuálne. Užívatelia majú prístup k svojim údajom a môžu ich meniť. Užívatelia sú tiež oprávnení požiadať o ich odstránenie z databázy po ukončení činnosti na serveri. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť zo systému také tovary, ktoré porušuje pravidlá užívania alebo zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť tovar zo systému aj bez udania dôvodu.


Je zakázané ponúkať na predaj tovaru, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (ako napr. Kópie diel iných tvorcov a pod.). Je zakázané používať fotografie, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (napr. Fotografie z časopisov, fotografie, ku ktorým ktoré predajca autorské právo a pod.). Je zakázané duplikovať tovaru – teda ponúkať rovnaký tovar. Je zakázané ponúkať tovar, ktorého ponuka, predaj, kúpa alebo užívanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi.

Zakázané je najmä ponúkať tovar, ktorý nezodpovedá zameraniu servera, ďalej tovar, ku ktorému nemá predávajúci vlastnícke právo alebo právo ich predávať alebo tovar, ktorý je založený alebo sú dispozície vlastníka s ním inak obmedzené. Je zakázané ponúkať na predaj zbrane, alkohol, omamné či psychotropné látky, lieky, zdravotnícke potreby, pornografiu, či inak poburujúce pornografické alebo erotické materiály, tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označenie pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel a pod.), tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb.

Všetky predávajúcim uvádzané ceny sú cenami vrátane DPH. Predajca je povinný uviesť vždy plnú cenu tovaru. Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať ponúkaný tovar, alebo je na neurčitú dobu skryť. Predávajúci môže tiež meniť a upravovať popis tovaru. Vložením fotografií dáva predávajúci prevádzkovateľovi práva a súhlas na použitie fotografií vloženého tovaru na propagačné účely serveru a to za účelom popularizácie servera. Súhlasí tiež s tým, aby server postúpil fotografie tretím osobám (napríklad novinám, časopisom, internetovým serverom a pod.) Na účely popularizácia servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie užívateľov nepoužije na iné účely, než je popularizácia či propagácia servera a že v rovnakom duchu bude jednať aj s tretími stranami.


Ochrana osobných údajov

Používateľ je povinný uvádzať pravdivé údaje. Prevádzkovateľ chráni všetky informácie zaslané pri registrácii užívateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a je oprávnený ich poskytnúť len za nižšie uvedených podmienok. Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ viedol údaje, ktoré mu pri registrácii poskytne a to výlučne v súvislosti s prevádzkou servera. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby jeho údaje a to meno a priezvisko, obchodné meno, názov, telefónne číslo, miesto trvalého či prechodného pobytu, sídlo, boli prevádzkovateľom poskytnuté užívateľom – kupujúcim, ktorí o kúpe tovaru používateľa ako predávajúceho prejaví záujem, a používateľom – predávajúcim, o predaj ktorých ponúkaného tovaru prejaví užívateľ ako kupujúci záujem. Ďalej užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľom v prípade reklamácie a sťažnosti na nedodaný tovar a v prípadoch, keď je prevádzkovateľ povinný tieto údaje poskytnúť na základe zákona.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite túto zmluvu s užívateľmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá servera, nie sú ochotní spolupracovať pri riešení štandardných či výnimočných situácií s vedením servera handmaderemeslo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite zmluvu s užívateľmi i bez udania dôvodu.